Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

KANITA s.r.o.

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)

I.

Úvodné ustanovenia, identifikácia kupujúceho

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim, ktorým sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie obchodná spoločnosť KANITA s.r.o., so sídlom SNP 367/16, 962 33 Budča, IČO: 52 688 411, DIČ: 2121104458, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl. č.: 37439/S (ďalej len ako „predávajúci“ a/alebo „KANITA s.r.o.“) a kupujúcim, ktorý môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ, pri predaji tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho na www.psiecentrum.sk.

Kontakt: tel.:+421/904 684 011e-mail: psiecentrumkanita@gmail.com  
Orgán dozoru:
 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, fax č.: 048/412 46 93

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním svojej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, aby sa tieto všeobecné obchodné podmienky vzťahovali na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii zakúpeného tovaru. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

II.

Výklad základných pojmov

Kupujúcim sa rozumie podnikateľ alebo spotrebiteľ.

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej/kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „kupujúci (spotrebiteľ)“).

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Kupujúcim (podnikateľom) sa rozumie osoba, ktorá i. je zapísaná v obchodnom registri alebo ii.podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo iii. podniká na základe iného než živnostenského podnikania ako aj iv. akákoľvek iná osoba, ktorá koná v súlade a v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci (podnikateľ)“).

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (podnikateľom) výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.

Kúpnou zmluvou sa rozumie pomenovaná zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať/odovzdať kupujúcemu predmet kúpnej zmluvy (t.j. tovar zakúpený na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho) a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

III.

Kúpna zmluva

Objednanie tovaru, uzavretie kúpnej zmluvy

Pri objednávaní tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, kupujúci uvádza nasledovné údaje:

 • kupujúci (spotrebiteľ) uvedie meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail,
 • kupujúci (podnikateľ) uvedie obchodné meno, miesto podnikania/sídlo IČO, DIČ, IČ DPH (za predpokladu registrácie na daň z pridanej hodnoty).

Kupujúci objednáva tovar za cenu platnú v čase objedania tovaru. Kupujúci (spotrebiteľ) má možnosť sa pred vykonaním a odoslaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru a všetkými ostatnými poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke, ako aj v e-mailovom potvrdení o prijatí objednávky. Kupujúci (spotrebiteľ) je informovaný pred odoslaním objednávky, že jej súčasťou je povinnosť zaplatiť cenu v podobe označenia „objednávka s povinnosťou platby.“

Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na kupujúcim uvedený e-mail, bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru a termínu jeho dodania zo strany predávajúceho, pričom kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim v podobe e-mailového potvrdenia zo strany predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky kupujúceho (po predchádzajúcom prijatí objednávky) označeného ako „potvrdenie objednávky.“ Na kupujúcim uvedený e-mail, budú zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Potvrdenie objednávky obsahuje najmä údaje o a)názve, špecifikácii, množstve tovaru, b)cene tovaru (jednotková cena/celková cena tovaru), c)dodacej lehote tovaru, d)o mieste, kde má byť tovar dodaný, e)o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru a údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, a pod.).

Dodanie tovaru, dodacie podmienky

Na základe uzavretej kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať/odovzdať kupujúcemu predmet kúpnej zmluvy  a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar vrátane dokladov, ktoré sa k nemu vzťahujú, v dohodnutom množstve, akosti, termíne a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou.

Predávajúci dodáva tovar len na území Slovenskej republiky a to nasledovnými spôsobmi:

 • osobný odber (na adrese prevádzky predávajúceho – SNP 367/16, 962 33 Budča),
 • zasielanie tovaru dopravcom/kuriérom,

Dodanie tovaru dopravcom kuriérom sa uskutočňuje predávajúcim prostredníctvom kuriérskych/dopravných služieb tretích osôb, a to v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 17:00 hod. a dodanie tovaru na osobný odber v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8:30 hod. do 17:00 hod.

Vyššie uvedené spôsoby dodania tovaru sú kupujúcemu ponúknuté na výber vrátane ich aktuálnych podmienok a cien v rámci nákupného košíku, pričom voľba spôsobu dodania tovaru je podmienená voľbou kupujúcim.

V prípade osobného odberu tovaru kupujúcim, predávajúci bude vyžadovať predloženie identifikačného preukazu (občiansky preukaz alebo cestovný pas), pri právnickej osobe identifikačného preukazu (občiansky preukaz alebo cestovný pas) štatutárneho orgánu resp. osoby, ktorá bude na základe písomného splnomocnenia právnickej osoby ako splnomocniteľa (s úradne osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu) splnomocnená na prevzatie tovaru.

Pri preberaní tovaru bude kupujúcemu doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o kúpe/zaplatení tovaru (uplatní sa v prípade platby na dobierku). Daňový doklad (ktorý je súčasne dokladom o kúpe tovaru) s vyčíslením kúpnej ceny, Vám bude odoslaný v deň dodania tovaru formou e-mailu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme objednaný tovar.

Kupujúci je oprávnený skontrolovať pri dodaní tovaru (osobnom/neosobnom – dopravcom/kuriérom) stav zásielky. Pri doručení tovaru (osobnom/neosobnom-dopravcom/kuriérom) je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v súlade so kúpnou zmluvou, t.j. napr. zásielka je neúplná alebo poškodená. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa požiadavky kupujúceho. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený alebo je tovar neúplný, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu resp. dopravcovi/kuriérovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru s vyhotovením – škodového zápisu, ktorého správnosť potvrdí predávajúci resp. dopravca/kuriér. Kupujúci je súčasne povinný oznámiť neúplnú alebo poškodenú zásielku resp. poškodený tovar predávajúcemu na tel.: +421/904 684 011e-mail: psiecentrumkanita@gmail.com.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.

Cena

Všetky ceny tovaru sú zmluvné, pričom ceny v katalógu tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.psiecentrum.sk sú vždy aktuálne a platné, ktoré sú konečné, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť s výnimkou poplatkov za dopravu, ktoré sú uvádzané v rámci nákupného košíku a ich výška je podmienená voľbou spôsobu dodania tovaru kupujúcim. Predávajúci nie je platiteľom DPH.

Akciové ceny tovaru platia do vypredania zásob alebo po časovo určenú dobu, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

Vlastnícke právo/prechod nebezpečenstva škody na tovare

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru na dohodnutom mieste. V prípade kupujúceho (spotrebiteľa) sa tovar považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci (spotrebiteľ) alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: a)tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b)dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c)tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim (spotrebiteľom) – POUČENIE

Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený doručiť predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky oznámenie, že objednávku ruší v prípade, ak ešte nedošlo k platnému uzavretiu kúpnej zmluvy.  Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho (spotrebiteľa) podľa § 7 ods. 5 zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v zmysle ktorého spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy (ak už bola uzavretá), predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje údaje uvedené pri objednaní tovaru. V prípade, že kupujúci (spotrebiteľ) zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky rovnakým spôsobom, akým spotrebiteľ použil pri svojej platbe.

V zmysle informačnej povinnosti podľa § 3 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov keď jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho (spotrebiteľa) o predzmluvných informáciách týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok. Súčasne predávajúci poučuje kupujúceho (spotrebiteľa), že je kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený podľa § 7 zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Uvedené právo prislúcha kupujúcemu (spotrebiteľovi) aj v prípade, ak si tovar vyzdvihne osobne na adrese sídla predávajúceho. Kupujúci (spotrebiteľ) môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe na adrese sídla predávajúceho: KANITA s.r.o., so sídlom SNP 367/16, 962 33 Budča alebo e-mailom na adrese: psiecentrumkanita@gmail.com spôsobom z ktorého jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností vyplýva, že došlo k odstúpeniu kupujúcim (spotrebiteľom) od kúpnej zmluvy. Kupujúci (spotrebiteľ) môže použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Poučenie pre kupujúceho (spotrebiteľa) vrátane formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú dostupné tu. V prípade, ak kupujúci (spotrebiteľ) zamýšľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, zašle predávajúcemu (pokiaľ možno spolu s tovarom) podpísané písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy s uvedením mena, priezviska, adresy bydliska, čísla objednávky a faktúry/pokl.bloku, dátumu objednania a čísla bankového účtu. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim (spotrebiteľom), kúpna zmluva sa zrušuje od začiatku. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy sa musí tovar spolu s dokladom o jeho kúpe zaslať (resp. osobne odovzdať na adrese prevádzky: KANITA s.r.o., so sídlom SNP 367/16, 962 33 Budča) predávajúcemu najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy v stave a hodnote, v akom bol tovar prevzatý, v úplnom stave, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, pokiaľ možno v originálnom obale späť poštou na adresu KANITA s.r.o., so sídlom SNP 367/16, 962 33 Budča. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

V prípade, že bude kupujúcim (spotrebiteľom) vrátený tovar nekompletný či poškodený alebo hodnota ktorého je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, môže predávajúci požadovať po kupujúcom (spotrebiteľovi) čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru podľa § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov. V súvislosti s doručením tovaru späť poštou predávajúcemu sa odporúča tovar poistiť. Zásielky na dobierku nebudú predávajúcim prebraté. Po doručení odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu (spotrebiteľovi) finančné prostriedky spojené s tovarom. Kupujúci (spotrebiteľ) berie na vedomie, že ak odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Finančné prostriedky spojené s tovarom budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) finančné prostriedky spojené s tovarom pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci (spotrebiteľ) nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Úhrada zo strany predávajúceho kupujúcemu (spotrebiteľovi) bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci (spotrebiteľ) pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho (spotrebiteľa) dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.

Kupujúci (spotrebiteľ) nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných resp. výslovných požiadaviek spotrebiteľa a/alebo tovaru vyrobeného na mieru.

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar, ktorý je nebezpečný predávajúcemu. Ak kupujúci ( spotrebiteľ) uplatní toto právo, predávajúci je povinný vziať späť takýto tovar a najneskôr v lehote do troch pracovných dní od prevzatia tovaru vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu výrobku vrátane účelne vynaložených nákladov, ktoré je kupujúci (spotrebiteľ) povinný preukázať.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim (podnikateľom)

Je možné len za splnenia zákonných podmienok a dôvodov podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a to bankovým prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

Platobné podmienky

Predávajúci súhlasí s nasledovnými platobnými podmienkami:

 • platba vopred – bankovým prevodom,
 • platba pri osobnom prevzatí tovaru na adrese sídla predávajúceho – v hotovosti,
 • platba platobnou kartou cez internetové rozhranie banky,
 • na dobierku pri doručení tovaru.

II.

Záručné podmienky/reklamačný poriadok

Záručné podmienky

Predávajúci ako doklad o záruke vystavuje ku každému zakúpenému tovaru na základe kúpnej zmluvy faktúru – daňový doklad so všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich (spotrebiteľov) je 24 mesiacov a pre kupujúcich (podnikateľov) je záručná doba 12 mesiacov – pokiaľ nie je pre konkrétny tovar určená iná záručná doba. Záručná doba podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na granule, konzervy, pamlsky pre psy.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Nárok na uplatnenie záruky na tovar zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným a/alebo špecifikovaným v dokumentácii k tovaru.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar, dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru plynie záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru (vzťahuje sa iba na nový tovar). Do záručnej doby sa nezapočítava doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začína plynúť nová záručná doba.

Reklamačný poriadok (uplatnenie reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie)

Kupujúci (spotrebiteľ) zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tento reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok a upravuje postup a spôsob akým pristupovať pre reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom pred objednaním tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

Predávajúci poučuje kupujúceho (spotrebiteľa) o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z § 623 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ktoré je uvedené v časti „Spôsob vybavenia reklamácie kupujúci (spotrebiteľ)“) tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu KANITA s.r.o. a kupujúci (spotrebiteľ) mal možnosť si ho prečítať a bol s ním v celom rozsahu oboznámený v čase pred odoslaním objednávky.

Kontrola tovaru kupujúcim

Kupujúci je oprávnený skontrolovať pri dodaní tovaru (osobnom/neosobnom – dopravcom/kuriérom) stav zásielky. Pri doručení tovaru (osobnom/neosobnom-dopravcom/kuriérom) je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v súlade so kúpnou zmluvou, t.j. napr. zásielka je neúplná alebo poškodená. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa požiadavky kupujúceho. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený alebo je tovar neúplný, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu resp. dopravcovi/kuriérovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru s vyhotovením – škodového zápisu, ktorého správnosť potvrdí predávajúci resp. dopravca/kuriér. Kupujúci je súčasne povinný oznámiť neúplnú alebo poškodenú zásielku resp. poškodený tovar predávajúcemu na tel.: +421/904 684 011e-mail: psiecentrumkanita@gmail.com.

V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť reklamáciu/záručnú opravu.

Záruka sa nevzťahuje na nasledovné poškodenia tovaru:

 • mechanické poškodenie tovaru,
 • používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú z hľadiska teploty, prašnosti, vlhkosti, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, podmienkam určeným predávajúcim resp. výrobcom resp. v dokumentácii k tovaru,
 • neodborná inštalácia, zaobchádzanie resp. zanedbanie starostlivosti o tovar, ktorá je v rozpore so podmienkami určenými predávajúcim resp. výrobcom resp. v dokumentácii k tovaru,
 • poškodenie tovaru jeho nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so podmienkami určenými predávajúcim resp. výrobcom resp. v dokumentácii k tovaru,
 • pokiaľ dôjde k úprave tovaru zákazníkom a vzniknutá vada je následkom takto vykonanej úpravy,
 • spôsobené bežným opotrebovaním spôsobené používaním.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu/záručné opravy na mieste:

Reklamačné oddelenie predávajúceho:

KANITA s.r.o., so sídlom SNP 367/16, 962 33 Budča

tel.: +421/904 684 011e-mail: psiecentrumkanita@gmail.com

Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu sídla predávajúceho spolu so sprievodným reklamačným listom uvedeným tu. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, tak aby v priebehu prepravy nedošlo k jeho poškodeniu, pričom balík by mal byť označený ako „REKLAMÁCIA TOVARU“ a obsahovať: reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu (faktúra/ pokladničný blok), zrozumiteľnú a určitú špecifikáciu vady tovaru, uvedenie kontaktných údajov kupujúceho (adresa, tel. číslo), odporúča sa zvolenie požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie. V prípade, že je reklamovaný tovar predávajúcemu doručený prepravnou službou, predávajúci resp. jeho zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru/pokladničný blok, obal), pričom rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od prepravnej služby.

Spôsob vybavenia reklamácie kupujúci (spotrebiteľ)

Na základe rozhodnutia kupujúceho (spotrebiteľa), ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zák. č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (uvedená lehota sa nevzťahuje na kupujúceho (podnikateľa). Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci (spotrebiteľ) právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Zodpovedná osoba v plnej miere u kupujúceho (spotrebiteľa) zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá, pričom sa odporúča poistenie tovaru.

Ak ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci (spotrebiteľ) právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci (spotrebiteľ) môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vád, ak to kupujúcemu (spotrebiteľovi) nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci (spotrebiteľ) právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva patria kupujúcemu (spotrebiteľovi) v prípade, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci (spotrebiteľ) nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, a kupujúci (spotrebiteľ) nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho (spotrebiteľa) telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim (spotrebiteľom) k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu (spotrebiteľovi) formou doporučenej zásielky. Ak kupujúci (spotrebiteľ) reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho (spotrebiteľa) vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci (spotrebiteľ) uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci (spotrebiteľ) zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci (spotrebiteľ) tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci (spotrebiteľ) odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova, pričom počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu (spotrebiteľovi) uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Kupujúci má právo na náhradu skutočne vynaložených a nevyhnutných nákladov (najmä poštovného v súvislosti s odosielaním reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z dôvodu vady veci má kupujúci (spotrebiteľ) tiež právo na náhradu skutočne vynaložených a nevyhnutných nákladov vo vzťahu k tomuto odstúpeniu.

V prípade, ak bola reklamácia tovaru v záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za tovar  nový, začína nová záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu (spotrebiteľovi):

 • písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená/prijatá, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom alebo poštou bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď),
 • potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V prípade, že kupujúci (spotrebiteľ) nie je spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci (spotrebiteľ) obráti na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci (spotrebiteľ) právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade, ak predávajúci takúto žiadosť zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava (www.soi.sk) resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujúci (spotrebiteľ) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci (spotrebiteľ) pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci (spotrebiteľ) môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Spôsob vybavenia reklamácie kupujúci (podnikateľ)

1.V prípade, ak je tovar zakúpený kupujúcim (podnikateľom), predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote XX dní odo dňa jej uplatnenia.

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava tovaru možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu tovaru, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto vadu následne reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar (s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami) alebo je oprávnený vystaviť kupujúcemu (podnikateľovi) dobropis.

V prípade, ak bude reklamácia kupujúceho (podnikateľa) zamietnutá, berie kupujúci (podnikateľ)  na vedomie, že je predávajúci oprávnený refakturovať kupujúcemu (podnikateľovi) náklady na dopravu tovaru späť.

III.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov a ich ochrane sú dostupné tu. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v úplnej a správnej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú úplné a správne. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s podmienkami ochrany súkromia dostupnými tu, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a výslovne s nimi súhlasí.

IV.

Záverečné ustanovenia, platnosť a účinnosť, zmena VOP

Na právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (v prípade, ak je kupujúci podnikateľ) a ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (v prípade, ak je kupujúci podnikateľ aj spotrebiteľ), zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji  tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (v prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ).

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 22.10.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto všeobecných obchodných podmienkach, je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase odoslania objednávky kupujúcim.