Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje našich zákazníkov v rámci nášho podnikania KANITA s.r.o., so sídlom SNP 367/16, 962 33 Budča, IČO: 52 688 411. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na Tel: +421 904 684 011, e-mail: psiecentrumkanita@gmail.com a/alebo poštou.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, a tými ustanoveniami zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („zákon“), ktoré sa na nás vzťahujú.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli plniť zmluvné a iné zákonné povinnosti.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

účelprávny základ podľa GDPR, zákona súvisiace predpisy kategórie dotknutých osôbkategórie osobných údajov
nákup tovaru a služiebplnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. b/  zákona alt. plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. c/  zákonazákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zák., zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  zákazníci fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvybežné osobné údaje   identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy   titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru/poskytnutia služby, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo    
vybavovanie reklamáciíplnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. c/ zákona alt. oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. f/  zákonzákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zák., zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a i.  zákazníci fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvybežné osobné údaje   identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy   titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru/poskytnutia služby, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo  
objednávka tovaru (e-shop)plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. b/ zákona alt. plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. c/ zákonazákazníci fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvybežné osobné údaje   identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy   titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru/poskytnutia služby, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo  
priamy marketing (zákazníci)oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. f/  zákonazákazníci fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvybežné osobné údaje   identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy   titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa  
účtovné daňové účely  plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. c/ zákonaosobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy danízákazníci fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvybežné osobné údaje   identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy   titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru/poskytnutia služby, ak je iná ako adresa bydliska
     

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich zákazníkov sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme poskytovaním právnych služieb, našim účtovným poradcom, kuriérskym spoločnostiam/poštové podniky alebo poskytovateľom softvérového/hardwarového vybavenia alebo podpory, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) neuskutočňujeme.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Automatizované individuálne rozhodovanie nevykonávame.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najmenej po dobu trvania zmluvného vzťahu a najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú (daňové a účtovné účely) a to na 10 rokov.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba môžete uplatniť svoje práva prostredníctvom na to určeného formulára tu

  • právo na prístup k osobným údajom

znamená Vaše právo od prevádzkovateľa získať informácie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje a pokiaľ áno o aké údaje ide a akým spôsobom sa spracovávajú vrátane práva na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.  

  • právo na opravu/doplnenie a/alebo vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov

právo na opravu/doplnenie znamená Vaše právo od prevádzkovateľa požadovať bez zbytočného odkladu opravu nepresných údajov, ktoré sa Vás týkajú na Vašu žiadosť. Neúplné osobné údaje máte právo kedykoľvek doplniť.

Právo na výmaz osobných údajov predstavuje povinnosť prevádzkovateľa zlikvidovať osobné údaje ktoré o Vás spracováva, pokiaľ sú splnené určité podmienky a vy o to požiadate.  

  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby prevádzkovateľ v určitých prípadoch obmedzil spracovanie osobných údajov. Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa, tretej strany alebo je nevyhnutné pre splnenie úlohy uskutočňovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku.

  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo kedykoľvek vzniesť námietku (vrátane profilovania v prípade, ak sa týka priameho marketingu). Po vznesení námietky prevádzkovateľ nie je oprávnený na uvedený účel ďalej spracovávať osobné údaje a je povinný spracovanie okamžite ukončiť.

  • právo na prenosnosť osobných údajov

Vám dáva možnosť získať osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne predať inému prevádzkovateľovi alebo pokiaľ je to technicky možné žiadať, aby si ich prevádzkovatelia odovzdali medzi sebou.

  • právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (uplatní sa, ak je spracúvanie založené na čl. 6 ods. 1 písm. a/ alebo čl. 9 ods. 2 písm. a/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. a/, § 16 ods. 2 písm. a/ zákona)

právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní, pretože Vaše osobné údaje sú spracovávané z dôvodu plnenia zmluvy a nie na základe súhlasu so spracovaním.

  • na poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
  • práva na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú
  • právo podať sťažnosť dozorovému orgánu v prípade Vašej nespokojnosti so spracovaním Vašich osobných údajov uskutočňovaného prevádzkovateľom:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

tel.: +421 /2/ 3231 32220

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, sme ako prevádzkovateľ povinný Vám bez zbytočného odkladu oznámiť porušenie ochrany Vašich osobných údajov s poskytnutím informácie a to najmenej v rozsahu i. mena/názvu a kontaktných údajov zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií a ii. opisu pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje v prípade, ak je splnená ktorákoľvek z nasledovných podmienok i. prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie, ii. prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky, iii. by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.

 

Cookies, služby informačnej spoločnosti

„Cookies“

Internetová stránka spoločnosti KANITA s.r.o. využíva takzvané „cookies.“ Sú to malé textové súbory, ktoré Váš webový prehliadač prenáša na pevný disk Vášho počítača. V týchto súboroch sa uchovávajú informácie, ktoré sa dajú opäť použiť. Pomocou „cookies“ môže byť návštevník webovej stránky identifikovaný za účelom zjednodušenia používania internetovej stránky. Je možné kedykoľvek upraviť nastavenie „cookies“ tým, že sa zmenia nastavenia na Vašom internetovom prehliadači. Nastavenia „cookies“ môžu byť vymazané. Upozorňujeme však, že ak „cookies“ nie sú aktívne, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť používané v plnom rozsahu.

V prípade, ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či Váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Zvolen dňa 22.10.2020

KANITA s.r.o.

Ing. Veronika Kanková

konateľ